TERAPROFIT

Bilion rabatów dla nabywców mieszkań i projektów domów
z portalem KRN.pl oraz kreoDOM.pl

Regulamin
I ORGANIZATOR

Organizatorem programu rabatowego TERAPROFIT jest KRN media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258498, NIP 6762321131 reprezentowana przez Krzysztofa Janowskiego – prezesa zarządu, zwana dalej Organizatorem.

II DEFINICJE
 1. Program TERAPROFIT (zwany dalej również Programem) – to akcja promocyjna, w ramach której Uczestnicy mogą korzystać z rabatów w sklepach internetowych współpracujących z Organizatorem. Program realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czas jego trwania jest nieograniczony. Uczestnikami Programu mogą stać się wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które w czasie trwania Programu:
  1. dokonają zakupu projektu w spółce kreoCEN sp. z o.o. (spółka zależna spółki KRN media) za pośrednictwem serwisu prezentującego gotowe projekty obiektów www.kreoDOM.pl. Projekty z serwisu kreoDOM.pl są prezentowane również na serwisach: e-projektydomow.pl, kreoCEN.pl oraz KRN.pl. Zamówienie projektu może być dokonane za pośrednictwem każdego w/w serwisu. Ta grupa uczestników zwana jest dalej: Uczestnikami kupującymi projekty za pośrednictwem serwisu kreoDOM.pl. Uczestnicy, którzy dokonają zakupu projektu domu za pośrednictwem serwisu kreoDOM.pl, po dokonaniu zapłaty za projekt, chcąc zyskać status Uczestnika Programu TERAPROFIT będą zobowiązani do wysłania maila potwierdzającego uczestnictwo w Programie. Wzór takiego maila znajduje się na stronie www.teraprofit.pl.
  2. dokonają zakupu bądź sprzedaży lub wynajmu bądź najmu nieruchomości u Klientów portalu www.KRN.pl. W tym przypadku koniecznym jest zdobycie potwierdzenia transakcji u Klienta portalu www.KRN.pl. Potwierdzenie dokonania transakcji będzie odbywać się w następujący sposób: Uczestnik po dokonaniu transakcji, pobierze ze strony www.teraprofit.pl Formularz PartnerPotwierdzenia, który dostarczy, w celu opieczętowania, do siedziby Klienta portalu www.KRN.pl, u którego dokonał transakcji. Tak opieczętowany Formularz Potwierdzenia dostarczy drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora teraprofit@krnmedia.pl. Po tym fakcie Organizator udostępni Uczestnikowi login (adres mailowy Uczestnika) i hasło do panelu, w którym znajdzie się lista sklepów biorących udział w Programie wraz z przypisanym do każdego sklepu kodem rabatowym. Login i hasło będą aktywne dla każdego Uczestnika przez 12 miesięcy od daty przesłania wypełnionego Formularza Potwierdzenia.
 2. Uczestnik – to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w okresie trwania Programu dokonała zakupu Projektu za pośrednictwem serwisu www.kreoDOM.pl lub dokonała kupna/sprzedaży lub najmu/wynajmu nieruchomości u Klienta portalu www.KRN.pl i zakup ten odpowiednio udokumentowała oraz zaakceptowała Regulamin Programu oraz wszystkie warunki uczestnictwa.
 3. Partnerzy – to podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży w internecie (sklepy internetowe), które nawiążą współpracę z Organizatorem Programu i zobowiążą się do udzielenia Uczestnikom rabatów na zakupy produktów ze swojego asortymentu.
 4. Kody rabatowe – to ciągi znaków, które zostaną wygenerowane przez Partnera i udostępnione Organizatorowi. Organizator będzie dysponował kodami, które zamieści w panelu dostępnymUczestnikowi. Przypisanie kodu rabatowego do Uczestnika będzie się odbywać automatycznie. Uczestnik będzie mógł skorzystać jednorazowo z kodu rabatowego w każdym sklepie. Wysokość rabatu oraz czas trwania promocji zostanie określona przez Partnera.
 5. Formularz Potwierdzenia – to dokument pobrany ze strony www.teraporfit.pl, wydrukowany oraz opatrzony pieczątką Klienta portalu www.KRN.pl, u którego Uczestnik dokonał transakcji zakupu bądź sprzedaży lub wynajmu bądź najmu nieruchomości.
 6. Projekty – projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, garaży, budynków gospodarczych i komercyjnych dostępne w serwisie kreoDOM.pl (i innych wymienionych 1a niniejszego Regulaminu).
 7. Klient portalu www.KRN.pl – to wszystkie biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także firmy deweloperskie, które prezentują swoje oferty na portalu KRN.pl.
III POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizator oświadcza, że nie jest sklepem internetowym w ramach Programu TERAPROFIT i tym samym nie bierze odpowiedzialności za Partnerów za dostępność towarów objętych rabatami, za ewentualną zmianę wysokości rabatów, czas trwania promocji itp. Organizator nie jest odpowiedzialny również za jakość zakupionych u Partnerów produktów.
 2. Regulamin określa zasady działania Programu TERAPROFIT, który ma na celu dostarczenie Uczestnikom atrakcyjnych rabatów na zakupy w sklepach internetowych biorących udział w Programie.
 3. Udział w Programie TERAPROFIT jest całkowicie dobrowolny. Czas trwania Programu jest nieograniczony. Lista Partnerów i oferowanych przez nich rabatów może ulegać zmianie w czasie trwania Programu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu, z zachowaniem praw Uczestników do rabtów. O fakcie tym poinformuje Partnerów (drogą mailową) oraz Uczestników (za pomocą informacji zamieszczonej na stronie www.teraprofit.pl).
 4. Do korzystania z oferowanych przez Partnerów rabatów uprawnieni są Uczestnicy Programu. Kody rabatowe uprawniające do zniżek można przekazywać rodzinie bądź znajomym. Osoby te zobowiązane są do wykorzystania każdego Kodu Rabatowego na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie TERAPROFIT jest dokonanie zakupu projektu w spółce kreoCEN sp. z o.o. (spółka zależna spółki KRN media) za pośrednictwem serwisu prezentującego gotowe projekty obiektów www.kreoDOM.pl. lub dokonanie kupna bądź sprzedaży lub najmu bądź wynajmu nieruchomości u Klienta portalu www.KRN.pl i dodatkowo odpowiednio udokumentowanie tej transakcji (Patrz punkt II niniejszego Regulaminu).
 2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Programie TERAPROFIT.
V ZASADY KORZYSTANIA I ZASTRZEŻENIA
 1. Aby korzystać z Programu TERAPROFIT, należy uzyskać status Uczestnika Programu.
 2. Organizator nada każdemu Uczestnikowi login i hasło do specjalnego panelu. Login i hasło Uczestnika Programu będzie aktywne przez 12 miesięcy. W tym czasie będzie mógł on dokonać jednej transakcji w każdym ze sklepów internetowych biorących w tym czasie udział w Programie. Login i hasło zostaną aktywowane nie później niż 7 dni od przesłania przez Uczestnika drogą mailową opieczętowanego Formularza Potwierdzenia lub, dla osób, które zakupią projekt za pośrednictwem serwisu kreoDOM.pl, maila potwierdzającego uczestnictwo w Programie. Organizator poinformuje Uczestnika o terminie, w którym ważność straci login i hasło.
 3. Lista Partnerów w Programie może ulegać zmianie w każdym czasie w zależności od zainteresowania ze strony Partnerów. Do listy tej będą dodawani nowi Partnerzy, którzy nawiążą współpracę z Organizatorem już po rozpoczęciu Programu. Z Programu mogą być także usuwani Partnerzy, którzy zakończą współpracę z Organizatorem.
 4. Lista Partnerów (sklepów internetowych) opatrzona informacją o wysokości rabatu i okresie jego obowiązywania będzie umieszczona na stronie www.teraprofit.pl w zakładce Partnerzy. Organizator zobowiązuje się do systematycznej aktualizacji listy sklepów biorących udział w Programie.
 5. Jeżeli Uczestnik Programu dokona zwrotu zakupionego w serwisie kreoDOM.pl Projektu, login i hasło zostaną deaktywowane.
 6. Organizator nie jest odpowiedzialny za wysokość udzielanych przez Partnerów rabatów, a także, za to które produkty zostały nim objęte.
 7. Rabatów uzyskanych dzięki różnym akcjom promocyjnym Organizatora nie można ze sobą łączyć ani kumulować.
 8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania zmiany lub zamiany rabatu. Uczestnik nie może również domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
VI REKLAMACJE
 1. Reklamacje produktów (towarów) lub usług objętych rabatem należy zgłaszać bezpośrednio do Partnera, zgodnie z zasadami ustalonymi przez niego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizacje zamówień i za dalsze skutki sprzedaży produktów i usług.
VII DANE OSOBOWE
 1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu wyżej wymienionej Ustawy jest Organizator.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie I Regulaminu.
 5. Uczestnik, który udzielił zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie, o którym mowa w Regulaminie, może ją w każdym czasie odwołać, wysyłając zwrotną wiadomość e-mail. Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Do spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem stosują się odpowiednie przepisy prawa.
 2. Biorąc udział w Programie TERAPROFIT Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie oraz wyraża zgodę na uczestnictwo w nim na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w czasie trwania Programu TERAPROFIT w Serwisie TERAPROFIT.
 4. W przypadku rozstrzygania sporów sądowych jest odpowiedni sąd w Krakowie.

Pobierz regulamin w .pdf